Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn binnen Your Online Foodcoach.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Your Online Foodcoach en een Deelnemer, tenzij Your Online Foodcoach en de Deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Your Online Foodcoach: gevestigd te Wageningen, Nudepark 97 C – Kamer 3, 2e verdieping, 6702 DZ
 • Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Your Online Foodcoach.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Your Online Foodcoach en de Deelnemer.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Your Online Foodcoach en de Deelnemer komt tot stand door middel van:
  a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Your Online Foodcoach.

Nadat de Deelnemer de eerste betaling voor de periode aan Your Online Foodcoach heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Your Online Foodcoach worden overgedragen.
 2. Een Deelnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan Your Online Foodcoach mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Your Online Foodcoaching. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en ten minste 1 maand voor de uiteindelijke einddatum.
 3. Your Online Foodcoach gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Your Online Foodcoach heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de deelnemer jonger is dan 18 jaar.
 4. Your Online Foodcoach verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 5. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Your Online Foodcoach de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 6. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Your Online Foodcoach.
 7. Your Online Foodcoach mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Your Online Foodcoach de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De Deelnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via automatische incasso. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via de bank van de desbetreffende deelnemer in samenwerking met de payment provider van Your Online Foodcoach.
 6. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Deelnemer een betalingsherinnering gestuurd. De Deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Deelnemer.
 8. Your Online Foodcoach is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Your Online Foodcoach levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: bewustwording, voeding, training en coaching.
 2. De door Your Online Foodcoach te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Your Online Foodcoach online geleverd worden, kan Your Online Foodcoach niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Your Online Foodcoach zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden op vragen@youronlinefitcoach.nl. Na de melding zal Your Online Foodcoach de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Deelnemer is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Your Online Foodcoach.
 7. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
 10. De Deelnemer mag derden geen toegang verschaffen tot Your Online Foodcoach via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Your Online Foodcoach en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
 12. De Deelnemer gaat akkoord dat Your Online Foodcoach alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Your Online Foodcoach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Your Online Foodcoach te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Deelnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Deelnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Deelnemer slechts recht op een pro rato h van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Your Online Foodcoach.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Your Online Foodcoach geleverde diensten.
 3. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Deelnemer zijn aangeleverd.
 4. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Your Online Foodcoach.
 5. Your Online Foodcoach is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Your Online Foodcoach is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Your Online Foodcoach geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Your Online Foodcoach zou liggen, is de aansprakelijkheid van Your Online Foodcoach beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Your Online Foodcoach. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Your Online Foodcoach geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Your Online Foodcoach beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Your Online Foodcoach aan de Deelnemer in rekening is gebracht.

5) Beëindigen

 1. Een Deelnemerschap eindigt na een opzegtermijn van 1 maand.
 2. De Deelnemer kan zijn/haar Deelnemerschap in de eerste  maand niet tussentijds opzeggen.
 3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
 4. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  c. De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  d. De einddatum van de Deelnemerschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Your Online Foodcoach en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Your Online Foodcoach verleent de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Your Online Foodcoach) recht om de producten en diensten van Your Online Foodcoach te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het Deelnemerschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Your Online Foodcoach op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de Deelnemer om gebruik te maken van de door Your Online Foodcoach geleverde producten en diensten. De Deelnemer kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het Deelnemerschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van Your Online Foodcoach worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Deelnemer.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Your Online Foodcoach  en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Your Online Foodcoach wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Your Online Foodcoach te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Your Online Foodcoach.

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Your Online Foodcoach zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Your Online Foodcoach de Deelnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Your Online Foodcoach de Deelnemer mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Your Online Foodcoach is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Your Online Foodcoach en een Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 2. Door het aangaan van een Deelnemerschap verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 3. Your Online Foodcoach is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.